โรงเรียนบ้านคลองของ

 หมู่ที่ 6 บ้านบ้านคลองของ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน

โรงเรียนบ้านคลองของ ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ความเป็นประชาธิปไตยในสถานศึกษา
ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองของ

บทความล่าสุด