โรงเรียนบ้านคลองของ

 หมู่ที่ 6 บ้านบ้านคลองของ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000

phpNmdN78

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

1085460003-20220907-104124

นายณัฐวุธ สุวรรณมณี
ครู กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านคลองของ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 39 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ในปี พ.ศ. 2500 นายแต้ว นิ่มน้อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ร่วมกับประชาชนสละกำลังทรัพย์และแรงงานก่อสร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราวขึ้น และได้รับการก่อตั้งเป็นสถานศึกษาในปีนั้นเป็นต้นมา และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตามกาลเวลาโดยความร่วมมือของชุมชนมาตลอดด้วยดี

วิสัยทัศน์โรงเรียน

 ภายในปี 2561 โรงเรียนบ้านคลองของ มุ่งจัดกระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม มีทักษะการดำรงชีพ ในสังคมอย่างมีความสุข ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1. สร้างโอกาสและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน

2. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน

3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นและส่งเสริมทักษะการคิดของผู้เรียน

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้แสดงออกตามความสามารถ ความถนัด